TÌNH HÌNH XỬ LÝ
HỒ SƠ MỘT CỬA THÁNG 09 / 2020
Đã nhận 33 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn100 %
Đã xử lý 32 hồ sơ
Đúng hạn 32 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)
Đang xử lý 1 hồ sơ
Đúng hạn 1 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)